Statuten

Statuten

VERENIGING: Reddingsbrigade “Luctor et Emergo”, te Terneuzen

Artikel 1:           
De vereniging draagt de naam: Reddings-brigade “Luctor et Emergo”, verkort aangeduid met R.B. L.E.E., is opgericht op 5 september 1968 en is gevestigd te Terneuzen.
Te rekenen van 5 september 1968 is de duur der vereniging nader vastgesteld voor een tijdvak van 29 jaren en 11 maanden, derhalve eindigend 4 augustus 1998.
Volgens mededeling van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwsch-Vlaanderen d.d. 17 januari 1995 is per 1 september 1994 een wetswijziging in werking getreden die bepaalt dat rechtspersonen voortaan voor onbepaalde tijd kunnen worden opgericht. Derhalve betekent dit dat de vereniging niet ontbonden wordt en vanaf 1 september 1994 voor onbeperkte duur te zijn opgericht.

Artikel 2:           
De vereniging stel zich ten doel hulp te verlenen aan drenkelingen.

Artikel 3:           
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, en wel door:

 1. de praktische opleiding tot het redden van drenkelingen, alsmede het houden van cursussen in “het opwekken van levensgeesten en eerste hulp bij ongelukken”;
 2. de aanwezig zijnde reddingsmiddelen te toetsen aan de behoefte en, indien nodig uit te breiden of te doen uitbreiden, zo nodig in overleg of samenwerking met plaatselijke autoriteiten;
 3. een oproepdienst samen te stellen of mede te werken hieraan, zo nodig in samenwerking met plaatselijke autoriteiten;
 4. het uitreiken van diploma’s en insignes aan hen, die aan de eisen, vastgesteld door het bestuur der brigade, hebben voldaan.
 5. het bevorderen van het deelnemen aan examens op het gebied van het redden van drenkelingen en eerste hulp bij ongelukken;
 6. het aanleren en verbeteren van zwemmethoden;
 7. het maken van propaganda, ten einde het zwemmen in het algemeen en de geschiktheid tot het redden van drenkelingen in het bijzonder als noodzakelijk aan een ieder te doen inzien, door het houden van lezingen, tentoonstellingen, demonstraties en wedstrijden;
 8. andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel bevorderlijk zijn.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 4:          
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 5:          
De vereniging kan zich aansluiten bij bonden, stichtingen, verenigingen of andere vormen van organisaties, mits hiertoe door de algemene ledenvergadering wordt besloten.

LIDMAATSCHAP

Artikel 6:          
De vereniging bestaat uit:

 1. werkende leden;
 2. aspirant-leden;
 3. ondersteunende verenigingen, donateurs en donatrices;
 4. leden van de raad van bijstand, leden der medischecommissie;
 5. ereleden;
 6. leden van verdienste.

Werkende leden en aspirant–leden zijn zij, die op hun daartoe aan de secretaris van de vereniging gericht schriftelijk verzoek na ballotage als zodanig door het bestuur zijn aangenomen.
Een eventuele weigering tot opname als lid behoeft niet nader met redenen te worden omkleed.
De raad van bijstand is een facultatieve commissie van advies, waarin zitting hebben personen, daartoe toegetreden op verzoek van het bestuur.
De medische commissie is een commissie van geneesheren, die door het bestuur tot zitting nemen in deze commissie worden uitgenodigd.
Ondersteunende verenigingen zijn verenigingen, welke een jaarlijkse subsidie of bijdrage geven van een bij huishoudelijk reglement vast te stellen minimumbedrag.
Donateurs (trices) zijn zij, die zich bereid verklaren de vereniging te steunen door een bijdrage, waarvan het minimumbedrag nader bij huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.
Ereleden zijn leden der vereniging, aan wie uit hoofde van hun bijzondere verdiensten aan de vereniging bewezen, het erelidmaatschap door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur of 10 leden is verleend.
Leden van verdienste zijn zij, die uit hoofde van bijzondere reddingen of daden van moed van het bestuur het lidmaatschap van verdienste hebben verkregen.

Artikel 7: 
Het lidmaatschap eindigt door:

  1. overlijden en, zover het betreft ondersteunende verenigingen, door ontbinding daarvan;
  2. schriftelijke opzegging aan de secretaris van de vereniging minstens 1 maand vóór het einde van het verenigingsjaar;
  3. royement krachtens besluit der algemene ledenvergadering met ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen;
  4. royement door het bestuur wegens wanbetaling

In alle gevallen, behalve wanneer het bestuur anders beslist, is voldoening der contributie voor het gehele jaar verplicht.
Bij het eindigen van het lidmaatschap vervallen alle rechten, aan het lidmaatschap verbonden.

Artikel 8: 
Het bestuur heeft het recht leden, genoemd in artikel 6, te schorsen wegens wangedrag of handelingen, nadelig vor de goede naam der vereniging.
Hangende het onderzoek kan het lid de rechten, verbonden aan het lidmaatschap, niet uitoefenen, behoudens het beroep op de ledenvergadering.

Artikel 9: 
De leden genoemd in artikel 8, sub a. en c., hebben stemrecht, terwijl de leden, genoemd in artikel 6, sub d. en f., een adviserende stem hebben.
Alle in artikel 6 genoemde leden hebben recht van toegang tot bijeenkomsten, oefenuren en vergaderingen.

BESTUUR

 Artikel 10: 
Het bestuur zal bestaan uit minstens 5 meerderjarige leden, waaronder zo mogelijk een geneeskundige.
Het bestuur wordt door en uit de stemgerechtigde leden gekozen op de wijze, zoals bij het huishoudelijk reglement bepaald.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging zowel in als buiten rechten.
De voorzitter wordt rechtstreeks door de algemene vergadering verkozen, terwijl de overige functies door het bestuur onderling worden verdeeld op de wijze, zoals bij huishoudelijk reglement vastgesteld.
De wijze van aftreding der bestuursleden en de verdere verdeling der werkzaamheden worden bij huishoudelijk reglement vastgesteld.
De bestuursleden zijn te allen tijde herkiesbaar.

Artikel 11: 
Het bestuur kan zich doen bijstaan door een commissie en zo nodig door de raad van bijstand. De samenstelling en benoemingen der commissies worden bij huishoudelijk reglement nader geregeld.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 Artikel 12: 
Het huishoudelijk reglement der vereniging, dat zal worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering, mag geen bepalingen bevatten, strijdig met deze statuten.

GELDMIDDELEN

 Artikel 13: 
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:

 1. contributies;
 2. bijdragen van donateurs (trices) en ondersteunende verenigingen;
 3. bijdragen van de leden van de raad van bijstand;
 4. erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies en andere toevallige baten.
 5.  

Het beheer der geldmiddelen wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.

VERGADERINGEN

Artikel 14:  
Binnen 3 maanden na aanvang van het verenigingsjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden.
Het huishoudelijk reglement regelt alles, wat betreft het bijeenroepen en het houden van vergaderingen, alsmede de wijze van stemmen.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 15: 
Tot ontbinding der vereniging kan worden besloten bij meerderheid van stemmen, indien het aantal stemgerechtigde leden minder dan 5 bedraagt, of op een algemene ledenvergadering, waar ten minste 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, mits dit voorstel op de agenda voorkomt en minsten 14 dagen van tevoren is aangekondigd.
Een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen zal worden vereist. Is op deze algemene ledenvergadering niet het vereiste aantal leden tegenwoordig, dan wordt binnen 1 maand een tweede vergadering uitgeschreven.
Op de convocatie hiervoor wordt duidelijk het doel aangegeven; deze tweede vergadering is met een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen tot ontbinding gerechtigd, ook al is 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig.
Bij ontbinding der vereniging heeft vereffening van de fondsen plaats door het bestuur in dier voege dat een eventueel batig saldo aan een door de algemene ledenvergadering aan te wijzen sociale instelling wordt vermaakt.
Voor zover in dit artikel niet anders is bepaald, is bij ontbinding der vereniging artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek toepasselijk.

WIJZIGINGEN

 Artikel 16: 
Wijzigingen in de bepalingen dezer statuten kunnen niet anders plaatshebben dan in een algemene ledenvergadering, terwijl de voorgestelde wijzigingen duidelijk op de convocatie moeten worden vermeld.
De voorgestelde wijzigingen zullen minstens 14 dagen tevoren ter visie van de leden liggen.
Op de vergadering zal minstens 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig moeten zijn om de besluiten te kunnen nemen.  Een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen zal worden vereist.
Is op deze vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan zal na 8 dagen, doch binnen 30 dagen, een nieuwe vergadering worden belegd, welke in ieder geval met een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen gerechtigd zal zijn besluiten te nemen. Alle wijzigingen reden in werking, onmiddellijk nadat daarop de Koninklijke goedkeuring is verkregen.

    Goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 16 september 1975, nr. 22.

Mij bekend.
De Staatssecretaris van Justitie.
Namens de Staatssecretaris:
Het hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht,
J.v. Rijn van Alkemade.