Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel  1.

De Reddingsbrigade “Luctor et Emergo” is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het redden van Drenkelingen.
Het terrein der werkzaamheden van de vereniging bestrijkt, voor zover het Zwemmend redden betreft, behalve het gebied der Gemeente Terneuzen, dat der omliggende gemeenten, wanneer in die gemeenten geen K.N.B. R.D. aangesloten reddingsbrigade bestaat.

LIDMAATSCHAP

Artikel 2.

Niemand der leden kan uit hoofde van zijn lidmaatschap verplicht worden eigen leven in de waagschaal te stellen.

Artikel 3.

Als werkend lid kunnen toetreden personen, die op 1 januari de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en als aspirant-lid zij, die op 1 januari de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt doch minstens 6 jaar oud zijn.

CONTRIBUTIE

Artikel 4.

Door het bestuur kan te allen tijde geheel of gedeeltelijk vrijstelling van contributiebetaling worden verleend. Het bestuur heeft het recht, voor het volgen van cursussen een waarborgsom te eisen, welke naderhand verrekend kan worden. Ereleden, leden van verdienste en leden der medische commissie betalen geen contributie. De bijdrage van donateurs bedraagt minimum ƒ 5,OO per jaar, die voor ondersteunende verenigingen minstens f 10,00 per jaar.De contributie voor werkende leden en aspirant-leden wordt telkenjare op de algemene vergadering vastgesteld. Zij, die als lid toetreden, wordt een exemplaar van statuten en huishoudelijk reglement verstrekt.

BESTUUR

 

Artikel 5.

Het brigadebestuur wordt gekozen door de algemene vergadering, bedoeld in artikel 15 der Statuten.
Het bestuur bestaat tenminste uit 5 meerderjarige personen, te weten: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een vice-voorzitter, een 2e secretaris en een commissaris. Het dagelijks bestuur zal in de kom van Terneuzen woonachtig moeten zijn.
Het aantal commissarissen kan naar behoefte worden uitgebreid.
De eerste drie genoemden vormen het D.B..Geen bestuurslid mag meer dan één bestuursfunctie vervullen, tenzij door het ontstaan van tussentijdse vacatures hiervan tijdelijk moet worden afgeweken. Elk jaar treedt 1/3 of zo na mogelijk af. Wil het bestuur “en bloc” aftreden, dan is het verplicht aan te blijven tot de eerstvolgende algemene vergadering.

 

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 6.
 
Het dagelijks bestuur regelt de dagelijkse zaken en treedt in spoedeisende gevallen op, onder nadere goedkeuring van het bestuur

DE VOORZITTER

Artikel 7.

 

De voorzitter leidt de vergaderingen en bijeenkomsten.Hij zorgt voor de uitvoering en naleving der genomen besluiten, bepaalt in overleg met de secretaris data en plaats der vergaderingen en ondertekent mede de notulen, welke door de vergadering zijn goedgekeurd. Hij zal leiding geven aan het beheer der brigade en een wakend oog houden op haar belangen. Alle officiële stukken zullen mede door hem ondertekend worden.

Artikel 8.

De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens ontstentenis  en treedt dan in diens rechten en  verplichtingen betreffende de vereniging.

DE SECRETARIS

Artikel 9.

De secretaris is belast met alle correspondentie de brigade betreffende, het bijhouden der ledenlijsten en alle nodige statistische gegevens. Voorts is hij belast met het uitschrijven van vergaderingen en bijeenkomsten, het bijhouden van het archief en alle verdere werkzaamheden, die tot zijn funktie behoren. Hij is verplicht kopie te houden van de verzonden brieven. Aan het einde van elk verenigingsjaar maakt hij een jaarverslag dat op de jaarlijkse algemene vergadering wordt uitgebracht.

Artikel 10.

De 2e secretaris staat de secretaris zonodig bij in de uitvoering van diens functie.

DE PENNINGMEESTER

 

Artikel 11.

De penningmeester beheert de gelden der brigade; voor uitgaven boven f 100,00 behoeft hij de machtiging van het dagelijks bestuur. Hij brengt minstens eens in het jaar een financiee1 jaaroverzicht uit en maakt een begroting voor het volgend jaar. Hij houdt geregeld boek van alle inkomsten en uitgaven.
Wanneer de voorzitter en één of meer bestuursleden dat nodig achten, is de penningmeester gehouden hen inzage van de kas, boeken en bescheiden te verstrekken. De penningmeester belegt de gelden op aanwijzing van het bestuur.

COMMISSIES

 

Artikel 12.

Het bestuur kan zich door commissies laten bijstaan. De commissies zijn te allen tijde verantwoording verschuldigd De kommissies vergaderen zo dikwijls als voor een goede gang  van zaken noodzakelijk wordt geacht.

MEDISCHE COMMISSIE

 

Artikel 13.

De medische commissie bestaat uit een onbeperkt aantal medici, die door het brigadebestuur zijn aangezocht zitting te nemen. Zij dient het bestuur, al of niet gevraagd van advies.
De leiding van cursussen in de eerste hulpverlening, zomede alles wat daarmede verband houdt, berust bij de medische commissie .

TECHNISCHE COMMISSIE

Artikel 14.

De technische commissie bestaat uit een oneven aantal en tenminste 3 leden, bij voorkeur in het zwemend redden gediplomeerd. Het bestuur is belast met de samenstelling. De technische commissie dient het bestuur al of niet gevraagd van advies. Zij is verantwoording schuldig aan het brigadebestuur.
Aan het hoofd der technische commissie staat een technisch leider.
De technische commissie heeft de leiding van de cursussen in het zwemmend redden en alles wat daarmede verband houdt. Instructeurs (trices) worden al of niet op voordracht van de technische commissie door het brigadebestuur benoemd en ontslagen.

KASCOMMISSIE

Artikel 15.

De kascommissie zal bestaan uit drie leden.
Zij heeft de financiële controle en neemt kas en bescheiden op van de penningmeester en brengt schriftelijk of mondeling hiervan verslag uit aan de algemene vergadering .

VERGADERINGEN

Artikel 16.

Op de agenda der jaarlijkse algemene vergadering, bedoeld in artikel 14 der statuten, moeten onder andere de volgende punten worden vermeld:

  1. jaarverslag van de secretaris;
  2. verslag van de penningmeester over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar;
  3. rapport van de kascommissie;
  4. vaststellen der contributie;
  5. verkiezing van bestuur- en commissieleden;
  6. voorstellen welke op de voorgeschreven wijze zijn ingediend.

 

Voorstellen voor deze vergadering moeten minstens 2 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. De convocatie voor deze vergadering zal minstens één week van te voren aan de leden worden toegezonden of bekend gemaakt worden in een blad.

Artikel 17.

Er wordt naast de algemene vergadering zo dikwijls vergaderd als door het bestuur nodig wordt geoordeeld en voorts op schriftelijke aanvraag van minstens 10 stemgerechtigde leden, onder opgave van de punten van behandeling. In dit geval is het bestuur verplicht binnen een maand na het inkomen van een dergelijk verzoek een algemene vergadering uit te schrijven.

Artikel 18.

In elke vergadering, nadat deze door de voorzitter is geopend, worden de notulen van de vorige vergadering door de secretaris voorgelezen en na goedkeuring door hem en de voorzitter getekend. De voorzitter heeft het recht de beraadslagingen te sluiten, tenzij de volstrekte meerderheid der aanwezige stemgerechtigde leden zich daartegen verklaart. Voor vergaderingen, waar reglementswijzigingen of aanvullingen zullen worden behandeld, is hetzelfde van toepassing als genoemd in artikel 16 der statuten.

 

STEMMINGEN

Artikel 19.

Het stembureau op een vergadering wordt gevormd door drie, door de voorzitter aan te wijzen personen, welke stemrecht hebben.Het stembureau bes1ist omtrent de waarde van het stembiljet, terstond als dit geopend is.
Van onwaarde zijn in alle gevallen de stembiljetten :

  1. die de persoon niet duidelijk aanwijzen of waarover twijfel kan bestaan
  2. waarop meer namen dan het te verkiezen aantal personen voorkomen;
  3. die ondertekend zijn.

 

De stemmen van onwaarde worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Artikel 20.

De stemmingen over personen geschieden schriftelijk met gesloten stembiljetten, tenzij niet meer kandidaten gesteld worden dan in de vacatures is te voorzien.  In het laatste geval kan de kandidaat bij acclamatie gekozen worden verk1aard, mits geen der aanwezige stemgerechtigde leden schriftelijke stemming ver1angt. De stemmingen over zaken geschieden in de regel mondeling.
Tenzij statuten of huishoudelijk reglement anders bepalen, worden benoemingen gedaan en besluiten genomen met meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmingen. Indien bij een herstemming de stemmen staken  beslist bij personen het lot , bij zaken de stem van de voorzitter.

Artikel 21.

Het bestuur stelt op de algemene vergadering voor de afgevaardigden en hun plaatsvervangers voor de algemene vergaderingen van de organisaties, waarbij de brigade is aangesloten. Het bestuur geeft hen als regel vrij mandaat behalve wanneer het de financiën betreft.De afgevaardigden brengen verslag uit op een algemene vergadering.
De afgevaardigden kunnen een redelijke vergoeding van reis- en verblijfskosten verlangen. Voor reizen per trein mogen zij niet meer dan tweede klas in rekening brengen.

ONDERSCHEIDINGEN , ENZ.

Artikel 22.

Door het brigadebestuur kunnen onderscheidingen, beloningen en/of schadevergoedingen worden toegekend aan hen~ die zich door moed en vastberadenheid hebben onderscheiden.
Deze beloningen, onderscheidingen of schadevergoedingen mogen alleen betrekking hebben op het reddingwezen in het algemeen.

SCHORSING EN ROYEMENT

 

Artikel 23.

Leden, geschorst op grond van artikel 8 der statuten, kunnen mits met een meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen op een algemene vergadering van hun lidmaatschap vervallen worden verklaard.

 

De door het bestuur geschorste leden hebben beroep op een algemene vergadering.
Hun beroep dienen zij schriftelijk bij de secretaris minstens tweemaal 24 uur voor het aanvangsuur der algemene vergadering te hebben ingediend behoorlijk met redenen omkleed, welke hebben geleid tot het inzenden van zulk een beroep. Dit beroep moet dan op de eerstvo1gende algemene vergadering worden behandeld, waarbij zo mogelijk tijdens de vergadering uitspraak in de schorsing wordt gedaan.

Artikel 24.

Zij die achterblijven in het betalen van contributie, kunnen zonder meer, na driemaal, waarvan minstens éénmaa1 schriftelijk tot betaling te zijn gemaand, door het bestuur worden geroyeerd. Alvorens zulke leden weder lid kunnen worden van de brigade, behoren zij de achterstallige contributie bijbetaald te hebben.

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 25.

Bij het eindigen van het lidmaatschap vervallen alle rechten en aanspraken op de bezittingen van de brigade.

Artikel 26.

In alle gevallen, waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 13 februari 1975

REDDINGBRIGADE “LUCTOR ET EMERGO”.